languages

Español (Spanish):
ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-707-963-3311.

繁體中文 (Chinese):
注意:如果你讲西班牙语,你都可以免费语言协助服务。致电 1-707-963-3311
.

Tiếng Việt(Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-707-963-3311.

Tagalog – Filipino:
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-707-963-3311.

한국어 (Korean) :
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-707-963-3311번으로 전화해 주십시오.

Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-707-963-3311):

فارسی (Farsi)
 توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت
 رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1 (TTY: 1-707-963-3311) تماس بگیرید.

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-707-963-3311).

日本語 (Japanese)
 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-707-963-3311 まで、お電話にてご連絡ください。

العربية (Arabic)
مقر)  مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم .1-707-963-3311 :مكبلاو مصلا فتاھ

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਹਨ. ਕਾਲ ਕਰੋ 1-707-963-3311.

ខ្មែរ (Cambodian)
យកចិត្តទុកដាក់: ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ, អ្នកគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាដែលអាចប្រើបានដោយឥតគិតជំនួយភាសា។ 1-xxx តំណាងការហៅ 1-707-963-3311

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-707-963-3311.

हिंदी (Hindi)
ध्यान: अगर तुम स्पेनिश बात करते हैं, तो आप मुफ्त उपलब्ध भाषा सहायता सेवाओं रहे हैं। कॉल 1-707-963-3311

ภาษาไทย (Thai)
 เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-707-963-3311.